Kedy sa na nás obrátiť

 • Ak ste obdržali zásielku zo súdu, od „vymáhačskej“ spoločnosti, od advokátskej kancelárie, od exekútorského úradu, z rozhodcovského súdu alebo z polície.
 • Ak od Vás žiadajú zaplatiť cenu za niečo, čo ste si nikdy neobjednali.
 • Ak Vás vyzývajú na zaplatenie dlhu spred troch alebo viac rokov.
 • Ak s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer a dôvod považujete za neopodstatnený.
 • Ak si poisťovňa v súvislosti s poistnou udalosťou neplní svoje povinnosti voči Vám.
 • Ak sa domáhate svojich práv voči daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, či stavebnému úradu.
 • Ak potrebujete právne zastúpenie v rodinných, manželských alebo dedičských veciach.
 • Ak Vám Váš zákazník neuhradil cenu za Vaše služby, vymáhame pohľadávky v upomínacom konaní, ktoré prebieha elektronicky za súdny poplatok o polovicu nižší ako v civilnom konaní. Následne pohľadávky vymáhame v exekučnom konaní vedenom od 01.04.2017 už len elektronicky, pre ktoré disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi.
 • Ak hľadáte profesionálny prístup a odborné právne služby pri zastupovaní Vašej spoločnosti v obchodných sporoch i v nesporových veciach.
 • Ak Vám vznikla škoda v dôsledku protiprávneho konania páchateľa trestného činu.
 • Ak potrebujete obhajcu v trestnom konaní alebo právneho zástupcu v priestupkovom konaní.
 • Ak prevádzate nehnuteľnosť a chceli by ste ušetriť na nákladoch spojených s overovaním podpisov, či s vkladovým konaním, autorizujeme zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorú pre Vás vypracujeme, následne ju skonvertujeme a podávame elektronický návrh na vklad na príslušný okresný úrad bez potreby Vašej osobnej návštevy na tomto úrade.
 • Ak si chcete založiť živnosť alebo obchodnú spoločnosť, používame elektronické podania prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, ušetríte tak polovicu poplatkov.
 • Ak sa Vaša spoločnosť zadĺžila, vznikla Vám povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo je na Váš majetok vedené konkurzné konanie.
 • Ak potrebujete vypracovať, spripomienkovať alebo revidovať zmluvu z oblasti občianskeho alebo obchodného práva.